باورها و عقاید مردم سیستان 1. مهمان و مسافر

- پشت سر مسافر ظرفی پر آب کرده، می پاشند و بدین وسیله جای او را سبز می خواهند که مسافر به سلامت باز خواهد گشت.

- پشت سر مسافر جاروب نمی کنند و معتقدند که مسافر باز نخواهد گشت.

- هر گاه گربه از دور وارد شود و خود را تکان دهد و اعضایش را کش دهد ، می گویند مهمان یا مسافر می آید.

- اگر در مورد مسافری که از رفتنش دیر شده باشد، صحبت شود و یکی از اعضاء خانواده عطسه بزند، آن مسافر به خانه بر می گردد.

- اگر شمه چای (تفاله) روی پباله بالا بیاید برای صاحب خانه مهمان می آید، و اگر تفاله چای بزرگ و طویل باشد مهمان قد بلند و اگر شمه کوتاه و ریز باشد مهمان کوتاه قد خواهد بود، و هر گاه دو یا سه پر چای روی پیاله بیاید تعداد مهمانان زیاد است.

- اگر پیش روی مسافر هنگام بیرون رفتن از منزل مرد یا زن نجس بیاید سفر بد فرجام است.

- پیش روی مسافر بعد از بیرون آمدن از منزل یا قریه اگر روباهی بیاید سفر نیک فرجام است.

- اگر قند ناخودآگاه درون چای بیفتد می گویند مهمان می آید.

- کسی که به عزم مسافرت از منزل بیرون می آید، نباید پشت سرش صدا زد شگون بد دارد.

- پشت سر مسافر گریه میمنت ندارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید