ترجمه ترانه سیستانی / خواننده محمد رضا هدایتی

من که هر لحظه و هر دم به فکر تو هستم

تویی غم من و من همیشه خمار تو هستم

به غم تو همیشه بیچاره، من هستم و این دلم بیزاره

تویی که بهانه شدی روی قول خود

منم که دلم ریشه و خاره، دل من ریشه و خاره

من که هر لحظه و هر دم به فکر تو هستم

تویی غم من و من همیشه خمار تو هستم

 

به خدا که عشق تو امید داده به قلب من

نگیر تو این خواب شیرین را از چشمای من

بیا که بی تو این دل من عذاب دارد هر روز و هر شب

تویی گل من تویی بهار من، نکن قهر با من

مگر که تو خدایی نداری، که یک ذره وفایی نداری

من که هر لحظه و هر دم به فکر تو هستم

تویی غم من و من همیشه خمار تو هستم

/ 3 نظر / 12 بازدید
حسین

*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*•. . .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.• .•*..*•. .•*.

حسین

*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*•. . .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.• .•*..*•. .•*.

حسین

________46387354561816181318___ ________56867893758765987689___ _______________575654&_________ _______________7634566_________ _______________5643565_________ _______________7645487_________ _______________4863133_________ _______________4689461_________ _______________8745879_________ ________56556789567893789378___ ________46387354561816181318___ ________56867893758765987689___ _______________________________ _______________________________ _______________________________ ___172254532_______________ _2125445335332588______________ 741353322222221388_____________ 4523322222222211246_____________ 03233222222222221111222223499____ 6412222222222222233555555532508___ 29122222222222222222333332332188__ _83122222222222222222222222217288_ _6911222222222222222222222221__485 __831122222222222222222222227__388 __58212222222222222222222211___088 ___80172222222222222222227____888_ ____867222222222222221______0888__ ____18512222222211_______488886___ _____887777__________68888887___ ___