هر چه بگندد نمکش می زنند..... وای به روزی که بگندد نمک

    آنکه در تاریکی غمناک فلبم باورم کرد

                                ناگهان به دست آتشی خاکسترم کرد

    آنکه در اوان خود کشی سایه ی سرم بود

                                 عاقبت در سایه ی غم بی چاره ام کرد

   آنکه زخم کهنه ام را مرهمی بود

                                  عاقبت درد زخمهایم را فزون کرد

/ 0 نظر / 16 بازدید