غم رفتنی است

   غصه هم خواهد رفت

   به حباب نگران لب یک رود قسم

   و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت

   غصه هم خواهد رفت

   آنچنانی که فقط خاطره ایی خواهد ماند

   لحظه را در یابیم

   باور روز برای گذر از شب کافیست....

/ 0 نظر / 7 بازدید