چیستان های سیستانی

او چِزیه که از بالا مْیـــَفته گوچگونیو دورِیو مْرِزه
(کـَوَل=هندوانه)


کـَدُو چـِزیـَه که کهنه یُو ، از نُوییُو بـِئتـَرَه
(دوست)


اسب سیَه ِ چِل لَجُم ، وَ اَر لَجُم یَک غُلُم
(پـــَلاس=سیاه چادر)


او چِزیه که گوشتیو بیـــرون ِ پُوسْتَ
(سـُندُ نَک= سنگدان مرغ)


او چِزیه که وَ او مْزَنی مِشکَنَ وَ کوه مْزَنی نْمِشکَنَ
(کاغذ)


او چِزیه که در دل تو مِنَ پْلیس پْلیس
(روده)


اُ چَزیَ کِ امَّ جَ رَ مْبینَ اما از دَرِ آلِ خا بورو نْمِیَیَ
(چشم)


اُ چَزیَ کِ مرده جو وَرَدِ زندَ جو مْگَردَ
(تله)


تندور ِ پـَر از کْلوچـَه ، صبح که پو مـِئ شی ، ایچی نی یـَه
(آسمان پر ستاره)


کر َ که کمـــری ، در نوور مْچـــــَری
(ماهی)

 

بالا مئره خدا مئشو ، پایی میایه جدا مئشو ؟؟؟
(نقطه)


اُو چِزِیَ که هَرْ جَ مِره خه تو میایَ
(سایه)


اوچِزِیَ که از بْلِ میَفْتَ دو لِنْگِیو وا مِرَ
(قیچی)


خونَکِ تَنْگو تاریک ، کِنْجَکه گَرْدَ باریک ؟
(تفنگ)


درختی که به فَرق ِ شاه دیدم

سر و بَلگش میانم دانه دیدم

سر و بَلگش ، میانم دانه ی خار

به یک مخمل ، دو صد دُردانه دیدم !
(بَلگ : برگ)

/ 0 نظر / 21 بازدید