# عشق

برای خودم....

الهی بمـــــیرم بـــــــــــــــرای خــــــــــــــودمکه در عـــــشق دیـــدم فـنای خـــــــــــــــــــودمبســــی مــــن فـــــــــــــدای کســی گــــشتــه امنگـــــــــــــــــــشته کـــسی هم فـــــــدای خودمشــــدم سنـــگ صـــــــــــــــبر ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 8 بازدید